R.O.D.O.

Administrator
danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Multimedia Partner sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego 2b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000127767, REGON: 356041339, NIP: 549-21-00-418, kapitał zakładowy 111.000 zł w całości wpłacony.

Z Administratorem można skontaktować się z pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacją transakcji, której jest Pani/Pan stroną. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej późniejszej realizacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń w przypadku ich zaistnienia – czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane są jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.


Odbiorcy
danych osobowych

Administrator informuje, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Firmy przewozowe współpracujące w zakresie realizowanych umów na podstawie zawartych umów powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe;
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat obowiązywania umowy z Administratorem sklepu, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będą również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.


Prawa osób,
których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”);
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
  • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych które dostarczył Administratorowi, jeśli podstawą do przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), bądź przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Prawo przysługuje również, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Prawo dotyczy również profilowania opierającego się na wskazanych wyżej przesłankach.

Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155


Multimedia Partner

twój partner
w drodze do sukcesu

Agencja reklamy
Drukarnia cyfrowa
Wydawnictwo

Adres

Multimedia Partner Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 2b
32-600 Oświęcim

Kontakt

  • + 48 33 844 13 31
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.